Trách nhiệm các bên

I. Trách nhiệm của Bên Bán:

  1. Cung cấp theo đúng thời gian đã cam kết tại Điều 2 của hợp đồng này.

  2. Giao đúng số lượng, chủng loại, chất lượng, quy cách theo điều 1 của hợp đồng này và theo đề nghị của bên Bán (nếu có).

  3. Bên B cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT 10% và đầy dủ giấy tờ của lô hàng như chứng chỉ xuất kho, chấtlượng, Giấy bảo hành sản phẩm …

II. Trách nhiệm của Bên Mua:

  1. Thanh toán theo đúng tiến độ của hợp đồng.
  2. Thông báo cho bên Mua số lượng bàn giao theo từng đợt, số lượng hàng phát sinh thêm (nếu có)